پمپ کارواش تک فاز

پمپ کارواش تک فاز

در بسیاری از کارخانجات و محیط های گوناگون به منظور انجام کارهای نظافتی از شوینده های فشار قوی و دستگاه کارواش صنعتی تک فاز استفاده میشود.

این سیستم می‌تواند با بهره گیری از آب فشار قوی آلودگی‌های موجود بسته را برطرف سازد.

پمپ کارواش تک فاز