منبع تحت فشار 500 لیتری امرا

تماس بگیرید

تیوپ: se.fa ایتالیا

ابعاد: 800*1430

حداکثر فشار: 10 بار

گارانتی: 24 ماه فلنج و بدنه