پمپ سانترفیوژ پمپیران مدل ۲۵۰-۴۰

تماس بگیرید

موارد کاربرد پمپ گریز از مرکز اتا پمپیران سری40 – 250

* انتقال آب برای مصارف کشاورزی

* انتقال آب برای مصارف شهری و صنعتی

* انتقال آب گرم تأسیسات گرمایش و سرمایش