پرشر سوییچ دانفوسKP35 اصلی

تماس بگیرید

مشخصات سیال: آب

محدوده فشار: -0.2 تا 7.5 بار

کانکشن: J 4/1