منبع تحت فشار ۲۴ لیتری ایرانی

تماس بگیرید

ظرفیت: 24 لیتر

تیوپ: سی فا ایتالیا

تحمل فشار: 10 بار

تحمل درجه آب: 40