ست کنترل ویکتوری

ست کنترل ویکتوری

دارای کابل

پیریز

درجه

پیچ تنظیم