ارتباط با ما

فکس: ۳۳۹۳۶۹۹۰
تلفن: ۳۳۹۰۸۴۵۱ و ۳۳۹۴۰۴۳۰ – ۳۳۱۱۹۳۲۳
آدرس:تهران خیابان سعدی جنوبی پاساژ سلامت پ ۱۴

ایمیل : M.NAIEMI@YAHOO.COM
ID تلگرام : Telegram.me/arasroud
شماره تلگرام :Telegram:09213462507